LEXIST

Basın Çalışanlarını Etkileyen Anayasa Mahkemesi Kararı

Print Friendly, PDF & Email

Anayasa Mahkemesi’ nin “kıdem tazminatı hesabı yönünden, 4857 Sayılı İş Kanunu’na tabi işçilere göre basın işçileri aleyhine sonuçlar doğuran kanun hükümlerinin mülkiyet hakkı ve kanun önünde eşitlik ilkesine aykırı olduğuna” dair 2021/62 E. 2023/ 89 K. Ve 04.05.2023 tarihli Kararı, 14 Haziran 2023 Tarih Ve 31815 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır.

  1. İPTALİ İSTENEN VE KARŞILAŞTIRMAYA UYGUN KANUN HÜKÜMLERİ

İptali talep edilen 5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun’ un Aktin İşveren Tarafından Feshi Ve Kıdem Tazminatı başlıklı 6. Maddesinin 1. Fıkrası: “Meslekte en az beş yıl çalışmış olan gazetecilere kıdem hakkı tanınır.”

6. Maddesinin yedinci fıkrasının ikinci cümlesi: “Ancak, yıllık hizmetin altı aydan az kısmı nazara alınmaz.” şeklindedir.

Söz konusu hükümler ile karşılaştırmaya uygun 4857 Sayılı İş Kanunu ve 1475 Sayılı İş Kanunu’ nun halen yürürlükte olan 14. Maddesinde: kıdem tazminatına esas kıdem süresine ilişkin olarak bir yıl yeterli görülmüş olup, kıdem tazminatı hesaplanırken kıdeme dahil tüm süreler hesaplamaya dahil edilmektedir.

II- ANAYASA MAHKEMESİ KARARI VE SONUÇ

Anayasa Mahkemesi’ nce yapılan değerlendirmede:

1-basın mesleğine ilk girilen tarihten itibaren beş yılın dolmasıyla kıdem tazminatına hak kazanılması ve söz konusu tazminat alınarak önceki dönemin tasfiye edilmesine dair kuralın basın işçileri aleyhine açık bir dengesizlik oluşturarak aşırı külfete neden olduğu,

2-basın işçilerinin belirli bir süreden az hizmet sürelerinin kıdem tazminatı hesabında gözetilmemesinin nesnel ve makul bir nedene dayanmadığı,

3-iptali talep edilen kanun hükümlerinin mülkiyet hakkı yönünden eşitlik ilkesine aykırı olduğu kabul edilmiştir.

Netice olarak Anayasa Mahkemesi’ nce gazetecilerin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için gerekli şartları içerir kuralın mülkiyet hakkı kapsamında kaldığı, 13.06.1952 tarihli ve 5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlar ile Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun’ un 6. Maddesinin birinci fıkrasının ve yedinci fıkrasının ikinci cümlesinin Anayasa’ nın aykırı olduklarına ve iptallerine karar verilmiştir.

Anayasa Mahkemesi kararı için linke tıklayınız: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/06/20230614-6.pdf

Daha Fazla Bilgi İçin

Kurucu Ortak

En Yeni Haberler