LEXIST

SPK Halk Arz Başvurusu İçin Gerekli Olan Eşik Değerleri 2024 Yılı İçin Yükseltti

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), 29.12.2023 tarih ve 2023/82 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni’nde Kurul Karar Organı’nın 28.12.2023 tarih ve 81/1811 sayılı kararı ile başta Sermaye Piyasası Kanunu olmak üzere sermaye piyasası mevzuatında yer alan yeniden değerlemeye tabi tutarları 2024 yılı için tespit edilmiş olup, duyuruda ilk halka arz kapsamında yeniden değerlemeye tabi eşik tutarlar SPK […]

GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN ÖTESİNDE BİR SORUMLULUK ALANI OLARAK YAPAY ZEKA

I. YAPAY ZEKANIN HUKUKİ NİTELİĞİ Hayatımıza yeni yeni girmeye başlayan ve gelecekte kullanım alanlarını arttıracağına kesin gözle bakılan yapay zekanın, güncel durumda hukuki niteliği ve tanımı tartışmalıdır. Bu durumun bir sonucu olarak yapay zekanın sorumluluk rejimi henüz net olarak belirlenmemiştir. Avrupa Parlamentosu tarafından çalışmaları devam eden yapay zeka yasası bu eksikliği gidermeyi amaçlamaktadır. Yapay zekanın […]

Anayasa Mahkemesi’nin, belirsiz alacak davasında dava şartı eksikliği nedeniyle reddedilmesinin Adil Yargılanma Hakkı’nı ihlal edildiğine dair kararı.

YARGILAMA SÜRECİ VE BAŞVURU KONUSU: İlk derece mahkemesince yapılan yargılama neticesinde başvurucular tarafından işçilik alacaklarının tahsili için açılan belirsiz alacak davasının kabulüne karar verilmiştir. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’ nce yapılan incelemede dava konusu alacakların belirli olduğundan davacıların belirsiz alacak davası açmalarında hukuki yararı olmadığına ve davaların dava şartı eksikliği nedeniyle usulden reddedilmesi gerektiğine karar verilmiştir. […]

SİLAHLARIN EŞİTLİĞİ İLKESİNİN İHLALİ KARARI ANAYASA MAHKEMESİ-2020/34667

Anayasa Mahkemesi’nin, 2020/34667 sayılı ve 3 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan kararı ile “deliller değerlendirilirken kolluk tutanağına aksi ispat edilemeyecek seviyede üstünlük tanınması, düzenlenen tutanağın gerçekliği karinesi aksi ispat edilebilir nitelikte olsa da başvurucunun bunun aksini ispatlamak için ileri sürdüğü iddia ve itirazların Hakimlikçe değerlendirmeye bile alınmaması nedeniyle adil yargılanma hakkı kapsamındaki “silahların eşitliği” […]

Asgari Ücret Desteğine İlişkin Bir Not

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 2023 Yılı 2. Dönem Asgari Ücret Desteği Konulu 01/09/2023 tarihli ve 2023/25 Sayılı Genelge yayımlanmıştır. Konu ile ilgili 15.07.2023 tarihli ve 32249 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 7456 Sayılı “6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi için Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 […]

Yargıtay’ın, sendikaya üye olan işçinin ücretinin TİS ile düşürülmesini, işverenin tek taraflı iradesi olarak kabul etmemesi ile ilgili kararı.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na Direnme Yoluyla Gelen “Sendikaya Üye Olduktan Sonra İşçinin Kök Ücretinin Düşürülmesi” İle İlgili Uyuşmazlıkta “Ücret Tis İle Düşürüldüğü İçin Tek Taraflı İşveren İradesiyle Ücretin Düşürülmüş Olduğundan Söz Edilemeyeceği” ne karar verilmiştir (Yargıtay HGK Esas No. 2022/9-152, Karar No. 2023/550, Tarihi: 31.05.2023). İlk Derece Mahkeme Kararı İlk Derece Mahkemesi’nin 08.09.2020 tarihli ve […]

Afet Riski Kanunu’na göre Riskli tahliye kararı alındığında, kiraya veren sorumluluğunu kaybetmesi ile ilgili kararı.

Riskli Yapının Tahliyesi ve Yıktırılması 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun (“Kanun”) kapsamında, yapılacak deprem dayanıklılık testi sonucunda taşınmazın riskli yapı olarak belirlenmesi halinde; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca taşınmazın tahliyesi ve yıktırılmasına karar verilmektedir. Riskli yapının tahliyesi ve yıktırılması Kanun’un “Tahliye ve yıktırma” başlıklı 5. maddesinde düzenlenmiş bulunmaktadır. Kanun’un 5. Maddesinin 4. […]

Deprem Dayanıklılık Testi ve Riskli Yapılara Uygulanacak Yaptırımlar

Genel Olarak Deprem dayanıklılık testi kapsamında taşınmazın taşıyıcı sistemine bağlı genel durumu ve zemin analizinin tespiti için binadan karot ve parça alınarak incelemeye tabi tutulmaktadır. Kolon içerisinde bulunan demirlerin çap ve adet ölçümleri yapılarak, bilgisayar yardımı ile yapının 3D modeli çizilip, binaya depremin etkileri yüklenerek dayanıklılık testi gerçekleştirilerek binanın depreme dayanıklılık raporu hazırlanmaktadır. Deprem dayanıklılık […]

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (“Kurum”) 11.05.2023 Tarih ve 2023/787 Sayılı “Bir hastanenin reklam ve tanıtım faaliyetleri kapsamında sağlık verileri de dahil kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak hastalardan açık rıza almasının hukuka aykırı olduğuna yönelik ihbar hakkında” Karar İncelemesi.

Karara Konu Olay Kuruma intikal eden olayda başvurucu özetle, “hastalara imzalatılan onam formlarında hastaya ait görüntü ve videoların Hastane tarafından anlaşmalı olunduğu ifade edilen medya organları ile reklam ve tanıtım amacıyla paylaşılmasına dair hastalardan açık rıza istendiği, hastalara ait sağlık verileri ve görüntü kayıtlarının, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) uyarınca özel nitelikli kişisel […]

Basın Çalışanlarını Etkileyen Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi’ nin “kıdem tazminatı hesabı yönünden, 4857 Sayılı İş Kanunu’na tabi işçilere göre basın işçileri aleyhine sonuçlar doğuran kanun hükümlerinin mülkiyet hakkı ve kanun önünde eşitlik ilkesine aykırı olduğuna” dair 2021/62 E. 2023/ 89 K. Ve 04.05.2023 tarihli Kararı, 14 Haziran 2023 Tarih Ve 31815 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır. İPTALİ İSTENEN VE KARŞILAŞTIRMAYA […]

Kiraya Verenin Hapis Hakkı

Kiraya Verenin Hapis Hakkının Konusu Türk Borçlar Kanunu (TBK), taşınmaz bir mala ilişkin olan kira sözleşmelerinde, kiracının kiralanana getirdiği taşınır eşya üzerinde kiraya verene, kiraya verenin hapis hakkı olarak isimlendirilen kanuni rehin hakkı niteliğinde bir hapis hakkı tanımıştır. Türk Borçlar Kanunu’nun 336-338. maddeleri ile düzenlenen kiralayanın hapis hakkı, Türk Medeni Kanunu’nun m. 395 vd. maddelerinde […]

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi’nin İşçinin İş Sözleşmesi Sona Erdikten Sonraki Rekabet Yasağı İhlali İle ilgili Kararı

İLK DERECE MAHKEME KARARI: İstanbul 24. İş Mahkemesi’ nce yapılan yargılama neticesinde; davacının takibe konu senet yönünden davalıya karşı borçlu bulunmadığına, takibe konu edilen senedinin teminat senedi niteliğinde olduğunun tespitine, icra takibinin iptaline ve davacının kendisine borçlu olmadığını bildiği hâlde aldığı teminat senedine dayalı takip başlatıldığı hususu nazara alındığında davalının takibi başlatmakta haksız ve kötü […]

KVK Kurum Kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 02.05.2023 Tarih ve 2023/711 Sayılı “Bir Otoyol İşletmesinin Başvurucudan Hatalı Şekilde Tahsil Ettiği Geçiş Ücretinin İadesine İlişkin Karar” İncelemesi Karara Konu Olay Başvurucu şikayetinde özetle, “kendisine ait aracın HGS etiketinden kullanmadığı bir otoyolun ücretinin tahsil edildiğini, bu tahsilatın iadesi için ilgili otoyol işletmesine (“Veri Sorumlusu”) ulaştığını, veri sorumlusunun iade işlemleri için kendisinden […]

Delil Olarak Münhasıran Karşı Tarafın Ticari Defterlerine Dayanılması Halinde Defterlerin İbrazından Kaçınılmasının Sonuçları

Delil Olarak Münhasıran Karşı Tarafın Ticari Defterlerine Dayanılması Halinde Defterlerin İbrazından Kaçınılmasının Sonuçları (HMK m. 222/f.5; TTK m. 83/f.2)I. Genel Olarak Hukuk Muhakemeleri Kanununun 222. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, “Taraflardan biri tacir olmasa dahi, tacir olan diğer tarafın ticari defterlerindeki kayıtları kabul edeceğini belirtir; ancak, karşı taraf defterlerini ibrazdan kaçınırsa, ibrazı talep eden taraf iddiasını […]

Markaların Benzerlik İnceleme Kriterleri

Markaların Benzerlik İnceleme Kriterleri Marka genel tanımıyla, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan işaretlerdir. Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (SMK) 4. maddesinde hangi işaretlerin markayı oluşturabileceği düzenlenmiştir. Buna göre marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık […]

ABD Yüksek Mahkemesi’nin 1782.Bölüm’ün Ulusal ya da Uluslararası Yargı Yetkisine Sahip Olmayan Uluslararası Tahkim Davalarında Uygulanamayacağına İlişkin Hükmü

ABD Yüksek Mahkemesi, Birleşik Devletler Yasasının (United States Code) “Yargı ve Yargısal Prosedür” Adındaki 28. Başlığında Yer Alan Delil Teminine İlişkin 1782. Bölümün Ulusal ya da Uluslararası Yargılama Yetkisini Haiz Mahkemeler Dışındaki Uluslararası Tahkim Davalarında Uygulanamayacağına Karar Verdi Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi, Birleşik Devletler mahkemelerinde paralel yasal süreç başlatmak suretiyle uluslararası tahkim süreçlerine delil […]

Yeni AB Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tüzüğü 1 Haziran 2022 Tarihinde Yürürlüğe Girdi

Yeni AB Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tüzüğü 1 Haziran 2022 Tarihinde Yürürlüğe GirdiBilindiği üzere AB Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tüzüğü’nün (“VBER” – Vertical Block Exemption Regulation) yürürlük süresi 31 Mayıs 2022 tarihinde sona erdi ve yeni VBER ve ilgili düzenlemeleri (yeni Dikey Kılavuz) 1 Haziran 2022 tarihinde yürürlüğe girdi. Avrupa Komisyonu (“Komisyon”) tarafından […]

Biyometrik Verilerin İşlenmesine İlişkin AYM Kararı Duyuruldu

Biyometrik Verilerin İşlenmesine İlişkin AYM Kararı Duyuruldu 19.04.2022 tarihinde 31814 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 2018/11988 başvuru numaralı Anayasa Mahkemesi Genel Kurul Kararı; Belediye Başkanlığı bünyesinde devlet memuru olarak çalışmakta olan başvurucunun, işyerinde parmak izi ile mesai takibine başlanılması üzerine uygulamanın hukuka aykırılığına ilişkin tüm başvuru yollarını tüketmesi ve nihai olarak Anayasa Mahkemesi’ne başvurması sonrasında alınan […]

Rekabet Kurumunun “E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Rapor” 15 Nisan 2022 Tarihinde Yayımlandı

Rekabet Kurumunun E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Rapor’u 15 Nisan 2022 Tarihinde Yayımlandı. Rekabet Kurumunun (“Kurum”) 11.06.2020 tarihinde başlatmış olduğu E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi kapsamında hazırlanan Nihai Rapor tamamlanarak 15 Nisan 2022 tarihinde kamuoyu ile Kurum’un resmi internet sitesinde paylaşılmıştır. Bilindiği üzere “E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Rapor”u 07.05.2021 tarihinde yayımlanarak kamuoyunun görüşüne sunulmuştu. Ön […]

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları KanunuSpor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu (“Kanun”) 26 Nisan 2022 tarih ve 31821 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun’da spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ve spor federasyonlarının kuruluşu, organları, üst kuruluş oluşturmaları, gelir ve giderleri, bütçe ve harcama esasları, görev, yetki ve sorumlulukları, denetimleri, bunlara yapılacak her türlü yardımın […]

Anayasa Mahkemesi’nin, belirsiz alacak Davasının Dava Şartı Eksikliği Nedeniyle Adil Yargılanma Hakkı’nın ihlal edildiğine ilişkin Kararı

Anayasa Mahkemesi’nin “Belirsiz Alacak Davasının Dava Şartı Yokluğundan Reddedilmesi Nedeniyle, Adil Yargılanma Hakkı Kapsamındaki Mahkemeye Erişim Hakkının İhlal Edildiğine” Dair Kararı Anayasa Mahkemesi’nin “Belirsiz Alacak Davasının Dava Şartı Yokluğundan Reddedilmesi Nedeniyle, Adil Yargılanma Hakkı Kapsamındaki Mahkemeye Erişim Hakkının İhlal Edildiğine” dair 22.02.2022 Tarihli Ve 2019/ 12190 Başvuru Numaralı Kararı, 20 Nisan 2022 Tarih Ve 31815 […]

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Tebliğ No:2022-32/66 ile 28.02.2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in 8’inci maddesinin 9’uncu fıkrasının sonuna “Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul […]

02.04.2022 Tarihli Resmi Gazete’de Yayınlanan Anayasa Mahkemesi Kararı

02.04.2022 Tarihli Resmi Gazete’de Yayınlanan Anayasa Mahkemesi Kararı Başvuru Numarası: 2018/33348 Karar Tarihi: 12/1/2022 R.G. Tarih – Sayısı: 2/4/2022 – 31797 Başvuru, bir kamu kurumu aleyhine başlatılan icra takibinde takibin kesinleşmesine rağmen kamu mallarının haczedilememesi sonucu alacağın ödenmemesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir. Başvurucu Şirketin icra edilebilir nitelikteki kesinleşmiş alacağının idare tarafından borcun […]

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Kapsamında Yemin Deliline Başvurulması

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Kapsamında Yemin Deliline BaşvurulmasıI. Genel Olarak Yemin teklifi, iddia eden (ispat yükü kendisine düşen) tarafın, iddiasını başka hiçbir delille ispatlayamadığı durumda başvurabileceği bir kesin delil türüdür1. İddia eden tarafından bu delile başvurulabilmesi için daha önce dava dilekçesinde açıkça yemin deliline yer vermiş olması gerekmektedir. Bununla birlikte karşı taraf da ispat […]

Anayasa Mahkemesi’nin, Ayrımcılık Yasağının İş Kanunu’nun Belirli Sebeplerle Sınırlı Olamayacağına Dair Kararı

Anayasa Mahkemesi’nin “Ayrımcılık Yasağının 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 5. Maddesi’nde Sayılan Sebepler İle Sınırlı Kalamayacağı” Yönündeki 28.12.2021 Tarihli ve 2016/5824 Başvuru Numaralı Kararı, 27 Ocak 2022 Tarih ve 31732 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır Bu yazımızda, eşitlik ilkesi, dar anlamda eşit davranma borcu, ayrımcılık yasağı ve ilgili yasal mevzuat kapsamında söz konusu Anayasa Mahkemesi kararına dair […]

Kanunun Emredici Hükümlerine Aykırı Sözleşme Maddelerine Uygulanacak Olan Yaptırımlar

Kanunun Emredici Hükümlerine Aykırı Sözleşme Maddelerine Uygulanacak Olan YaptırımlarI. Sözleşme Özgürlüğü Kavramı Sözleşme özgürlüğü kavramı; sözleşme yapma veya yapmama özgürlüğü, sözleşmenin içeriğini düzenleme ve tipini belirleme özgürlüğü, sözleşmenin şeklini belirleme özgürlüğü, sözleşmenin karşı tarafını seçme özgürlüğü, sözleşmede değişiklik yapma ve sözleşmeyi ortadan kaldırma özgürlüğü gibi alt kavramları içinde barındırır1. Sözleşme özgürlüğü, kaynağını irade özgürlüğünden almakta […]

Rekabet Hukukunda Hakim Durumun Sözleşme Yapmayı Reddetme Yoluyla Kötüye Kullanılması

Rekabet Hukukunda Hakim Durumun Sözleşme Yapmayı Reddetme Yoluyla Kötüye KullanılmasıI. GİRİŞ Rekabet Hukuku uygulamasında, esas olarak, hâkim durumda olsun ya da olmasın tüm teşebbüslerin iş yapacakları teşebbüsleri özgürce seçme ve mülkiyetlerinde bulunan varlıklar üzerinde özgürce tasarruf edebilme haklarının olduğu kabul edilmektedir. Bununla birlikte istisnai bazı durumlarda hâkim durumdaki teşebbüslerin sözleşme yapmayı reddetmeleri rekabeti kısıtlayıcı bir […]

Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği 02.02.2022 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanmıştır

Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği 02.02.2022 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanmıştır 28/7/2016 tarihli ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu uyarınca düzenlenen Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği 02.02.2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmelik hükümleri ile uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ile yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş […]

Kefalet Sözleşmelerinde Eşin Yazılı Rızası Zorunluluğu

Kefalet Sözleşmelerinde Eşin Yazılı Rızası Zorunluluğua. Genel Olarak 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 584. Maddesi, kefil oldukları sırada evli olan kişiler için sınırlama getirerek, bu kişilerin yaptığı kefalet sözleşmesinin geçerliliğini eşlerinin yazılı rızası olmasına bağlamıştır. TBK’nın 584. Maddesi: “Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak […]

Kişisel Verilerin İşlenmesinde İfade Özgürlüğünün Sınırları

Kişisel Verilerin İşlenmesinde İfade Özgürlüğünün Sınırları24 Mart 2016 tarihinde kabul edilen 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, (“KVKK”) 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun amacı, modern veri işleme teknolojilerinden doğan tehlikelere karşı, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini koruması ve meşru bir […]

Tahliye Taahhüdünün Geçerlilik Şartları ve Sonuçları

Tahliye Taahhüdünün Geçerlilik Şartları ve SonuçlarıTahliye Taahhüdü KavramıKonut ve çatılı işyeri kira sözleşmeleri, belirli süreli yapılmış olsa dahi sürenin bitimi ile birlikte kendiliğinden sona ermemektedir. Kiracı, sözleşmenin feshini bildirmediği sürece sözleşme, süre sonunu takip eden her yıl için bir yıl daha uzamaktadır. Kira sözleşmesi süresinin kanun gereği uzamasına karşın, kiracı tahliye taahhüdü ile kira konusu […]

2021 Fikri Mülkiyet

Lütfen aşağıdaki arşivlenmiş yayınlarımıza bakınız. Herhangi bir makaleye [email protected] adresine yazarak ulaşabilirsiniz.   Online Pazaryeri Uygulamalarının Marka İhlali Durumunda Hukuki Sorumluluğu – 09/03/2021

2021 Veri Güvenliği ve Gizliliği

Lütfen aşağıdaki arşivlenmiş yayınlarımıza bakınız. Herhangi bir makaleye [email protected] adresine yazarak ulaşabilirsiniz.   E-Ticaret Sitelerinin KVKK Bakımından Yükümlülükleri – 09/03/2021 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Göre Aydınlatma Yükümlülüğü – 09/03/2021 Kişisel Verilerin İşlenmesinde Açık Rıza Şartı – 09/03/2021 02.03.2021 Tarihli İnsan Hakları Eylem Planı Hakkında Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Bakımından Kısa Değerlendirme – 02/03/2021 […]

2021 İş

Lütfen aşağıdaki arşivlenmiş yayınlarımıza bakınız. Herhangi bir makaleye [email protected] adresine yazarak ulaşabilirsiniz.   SGK 29 No’lu Çıkış Kodunun Kaldırılması ve Düzenlenen Yeni Çıkış Kodları – 13/04/2021 Hamiline Yazılı Pay Senetleri Kaydileştirilmesi – 09/04/2021 Yargıtay 22. Hukuk Dairesi ve Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Birleşmesi Sonrası Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin “İçtihat Farklılıklarının Görüşülmesi”ne Dair 41 İlke Kararı […]

2021 Şirketler Hukuku/Birleşme ve Devralmalar & Ticaret Hukuk

Lütfen aşağıdaki arşivlenmiş yayınlarımıza bakınız. Herhangi bir makaleye [email protected] adresine yazarak ulaşabilirsiniz.   Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz Yayımlandı – 12/05/2021 Bir Finansal Kuruluş Olarak Tasarruf Finansman Şirketleri – 26/04/2021 Ticari Defterlerin İbrazı ve Delil Olması (HMK M. 222) – 25/04/2021 Elektrikli Skuter Yönetmeliği Yayımlandı – 15/04/2021 […]

2021 Sermaye Piyasaları

Lütfen aşağıdaki arşivlenmiş yayınlarımıza bakınız. Herhangi bir makaleye [email protected] adresine yazarak ulaşabilirsiniz.   Halka Arz Yöntemleri ve Halka Arz Sürecinin Aşamaları – 22/05/2021 Avantajları ve Dezavantajları İle Halka Açılma – 22/05/2021

2021 Banka ve Finans

Lütfen aşağıdaki arşivlenmiş yayınlarımıza bakınız. Herhangi bir makaleye [email protected] adresine yazarak ulaşabilirsiniz.   Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik Yayımlandı – 07/06/2021 7319 Sayılı Kanun ile 7226 sayılı Kanun’un Çeklerin İbrazına Dair Hükümlerinde Değişiklik Yapılmıştır – 27/05/2021 4059 Sayılı Finansal İstikrar ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun’da Yapılan Değişiklikler – 26/05/2021 Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair […]

2021 Uyuşmazlık Çözümü

Lütfen aşağıdaki arşivlenmiş yayınlarımıza bakınız. Herhangi bir makaleye [email protected] adresine yazarak ulaşabilirsiniz. Sigorta Tahkim Komisyonu (Sigortacılık Kanunu m. 30) – 16/06/2021 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Yayımlandı – 09/06/2021 7319 Sayılı Kanun ile Bireysel Emeklilik ve Sigortacılık Sektörüne Dair Yapılan Değişiklikler – 27/05/2021 Kamu Arazisi Tahsis Edilerek İşletilen Turizm İşletmelerinden […]

2020 Gayrimenkul & İnşaat

Lütfen aşağıdaki arşivlenmiş yayınlarımıza bakınız. Herhangi bir makaleye [email protected] adresine yazarak ulaşabilirsiniz.   Yapı İpoteği – 16/05/2020 İnşaat Sözleşmeleri – 13/05/2020

2020 TMT

Lütfen aşağıdaki arşivlenmiş yayınlarımıza bakınız. Herhangi bir makaleye [email protected] adresine yazarak ulaşabilirsiniz.   Sosyal Paylaşım Ağları Üzerinden Düzenlenen ve Karşılığı Nakit Olmayan Çekilişler İçin Milli Piyango İdaresi’ne Başvuru Zorunluluğu – 18/09/2020 7252 Sayılı Kanun Kapsamında Getirilen Değişiklik ve Düzenlemeler – 04/08/2020

2020 Veri Güvenliği ve Gizliliği

Lütfen aşağıdaki arşivlenmiş yayınlarımıza bakınız. Herhangi bir makaleye [email protected] adresine yazarak ulaşabilirsiniz.   6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Yurt Dışına Veri Aktarımı – 16/10/2020 5651 Sayılı Kanun Kapsamında Erişimin Engellenmesi – 25/06/2020 Veri Koruma Hukukuna Göre Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri – 30/04/2020

2020 Şirketler Hukuku/Birleşme ve Devralmalar & Ticaret Hukuk

Lütfen aşağıdaki arşivlenmiş yayınlarımıza bakınız. Herhangi bir makaleye [email protected] adresine yazarak ulaşabilirsiniz.   TTK Madde 376’nın Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de Gerçekleştirilen Değişiklikler – 29/12/2020 Anonim Şirkete Kayyım Atanmasında Uygulanacak Esas ve Usuller – 16/12/2020 Ticari İşletmeye İlişkin Birleşme ve Tür Değiştirme – TTK 194 – 29/07/2020 Ticari Davalarda Yaygın Olarak İleri Sürülen […]

2020 Banka ve Finans

Lütfen aşağıdaki arşivlenmiş yayınlarımıza bakınız. Herhangi bir makaleye [email protected] adresine yazarak ulaşabilirsiniz.   İpotek Finansman Kuruluşlarına Getirilen Yeni Muafiyetler – 17/06/2020 Gemi İpoteği – 31/05/2020 Toplu Rehin ve Toplu Rehnin Paraya Çevrilmesi Usulü – 27/05/2020 Yapı İpoteği – 16/05/2020

2020 Uyuşmazlık Çözümü

Lütfen aşağıdaki arşivlenmiş yayınlarımıza bakınız. Herhangi bir makaleye [email protected] adresine yazarak ulaşabilirsiniz. Menfi Tespit Davası (İİK. M. 72) – 06/11/2020 Konkordato Sürecinde Rehinli Alacakların Durumu Hakkında Genel Değerlendirme – 05/10/2020 Lex Commissoria Yasağı – 24/09/2020 7251 Sayılı Kanun ile 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanun’da Değişiklik Yapılan Hükümlere Dair Karşılaştırma Tablosu – 05/08/2020 Alacağın Devrinde Borçlunun Hukuki Durumu – […]

2019 Enerji

Lütfen aşağıdaki arşivlenmiş yayınlarımıza bakınız. Herhangi bir makaleye [email protected] adresine yazarak ulaşabilirsiniz.   Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Kuruldu – 30/04/2020

2019 Uyuşmazlık Çözümü

Lütfen aşağıdaki arşivlenmiş yayınlarımıza bakınız. Herhangi bir makaleye [email protected] adresine yazarak ulaşabilirsiniz. Hukuki Sorun: YİBHGK Kararına Konu Olan Hukuki Uyuşmazlık; Nafaka Alacaklısının Nafaka Borçlusuna Yapmış Olduğu Ödemelere İlişkin Belgelerde, Yapılan Ödemenin Sebebi Olarak Nafaka Alacağının Gösterilmemesi Durumunda İlgili Dönemin Hakkaniyet Kuralları Çerçevesinde Nafaka Alacağından Mahsup Edilip Edilmeyeceğine İlişkindir – 04/10/2019

2018 Uyuşmazlık Çözümü

Lütfen aşağıdaki arşivlenmiş yayınlarımıza bakınız. Herhangi bir makaleye [email protected] adresine yazarak ulaşabilirsiniz. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanun’nun (“HMK”) yürürlük tarihinden (01.10.2011) önce başlamış ve bu tarihten sonra tamamlanmış olan milli tahkim yargılamalarında verilmiş olan hakem kararlarının, 6100 sayılı HMK’da düzenlenmiş olan iptal usulüne tabi olacağına dair Yargıtay İçtahadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu Kararı’nın incelenmesi – 19/09/2018