LEXIST

https://lexist.com.tr/aydinlatma-metni/

1. VERİ SORUMLUSU

LEXIST olarak başta temel hak ve özgürlüklerin korunması olmak üzere, özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatını haiz olan Şirketimizin KVKK’nın 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamalarımızı bilgilerinize sunmaktayız.

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ, İŞLEME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEP

Web sitemize giriş yapan tüm ziyaretçilerimizin IP adreslerini; web sitemizi daha kullanışlı hale getirmek, bilgi ve teknoloji sistemlerimizin etkin çalışmasını sağlamak, kullanıcı deneyimlerini iyileştirmek amaçlarına istinaden Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. Maddesi 2. Fıkrası (f) bendi kapsamında ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile veri işlemenin meşru menfaatlerimiz gereği zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak işlemekteyiz.

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak kişisel verilerin işlenmiş olmasına rağmen verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Şirket tarafından kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Bununla birlikte Web sitemizde farklı sosyal medya hesaplarımıza erişim sağlayan bağlantılar bulunmakta olup bu bağlantılara tıklanması neticesinde söz konusu sosyal medya kuruluşları tarafından tarafınıza ait birtakım veriler işlenebilmektedir. İşbu veri işleme faaliyetleri kontrolümüz dışında olup, Web sitemizdeki ilgili bağlantılara tıklamadan önce bağlantı ile yönlendirildiğiniz sosyal medya kuruluşuna ait gizlilik ve KVKK bildirimlerini incelemenizi tavsiye ederiz.

 3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Yalnızca yukarıda belirtmiş olduğumuz amaçlar çerçevesinde tarafımızca işlenen kişisel verileriniz yurt içinde hizmet aldığımız 3. Kişi hizmet sağlayıcılarına aktarılabilecek olup bunun dışında herhangi bir 3. Kişi ile paylaşılmamaktadır. Ek olarak Verileriniz, Kanunen yetkili Kamu Kurumları ve özel kişiler tarafından talep edilmesi halinde Kanuni yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi amacıyla bu kişi veya Kurumlar ile paylaşılabilecektir.

 4. KİŞİSEL VERİLERİNİZ TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz tarafımıza elektronik yolla ileteceğiniz dokümanlar ve bilgiler aracılığı ile elektronik ortamda otomatik yollarla toplanmaktadır.

 5. KVKK’NIN 11. MADDESİ GEREĞİ HAKLARINIZ VE İRTİBAT BİLGİLERİMİZ

Kişisel veri sahibi olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. LEXİST olarak, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz saklı kalmak kaydıyla, sahip olduğunuz bu hakları istediğiniz her zaman ve en uygun şekilde kullanabileceğinizi taahhüt ederiz.

İşbu aydınlatma metni ile ilgili herhangi bir sorunuz veya yorumunuz olması halinde aşağıdaki iletişim bilgileri aracılığı ile bize ulaşabilirsiniz.

 

LEXİST 

ADRES: Büyükdere Cad. Bahar Sok. Özdilek Center River Plaza No:13 Kat: 22 Levent, Beşiktaş/İSTANBUL
Tel: 0(212) 270 00 04
Fax: 0(212) 278 00 44
E-mail: [email protected]