LEXIST

Delil Olarak Münhasıran Karşı Tarafın Ticari Defterlerine Dayanılması Halinde Defterlerin İbrazından Kaçınılmasının Sonuçları

Delil Olarak Münhasıran Karşı Tarafın Ticari Defterlerine Dayanılması Halinde Defterlerin İbrazından Kaçınılmasının Sonuçları (HMK m. 222/f.5; TTK m. 83/f.2)I. Genel Olarak Hukuk Muhakemeleri Kanununun 222. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, “Taraflardan biri tacir olmasa dahi, tacir olan diğer tarafın ticari defterlerindeki kayıtları kabul edeceğini belirtir; ancak, karşı taraf defterlerini ibrazdan kaçınırsa, ibrazı talep eden taraf iddiasını […]

ABD Yüksek Mahkemesi’nin 1782.Bölüm’ün Ulusal ya da Uluslararası Yargı Yetkisine Sahip Olmayan Uluslararası Tahkim Davalarında Uygulanamayacağına İlişkin Hükmü

ABD Yüksek Mahkemesi, Birleşik Devletler Yasasının (United States Code) “Yargı ve Yargısal Prosedür” Adındaki 28. Başlığında Yer Alan Delil Teminine İlişkin 1782. Bölümün Ulusal ya da Uluslararası Yargılama Yetkisini Haiz Mahkemeler Dışındaki Uluslararası Tahkim Davalarında Uygulanamayacağına Karar Verdi Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi, Birleşik Devletler mahkemelerinde paralel yasal süreç başlatmak suretiyle uluslararası tahkim süreçlerine delil […]

Anayasa Mahkemesi’nin, belirsiz alacak Davasının Dava Şartı Eksikliği Nedeniyle Adil Yargılanma Hakkı’nın ihlal edildiğine ilişkin Kararı

Anayasa Mahkemesi’nin “Belirsiz Alacak Davasının Dava Şartı Yokluğundan Reddedilmesi Nedeniyle, Adil Yargılanma Hakkı Kapsamındaki Mahkemeye Erişim Hakkının İhlal Edildiğine” Dair Kararı Anayasa Mahkemesi’nin “Belirsiz Alacak Davasının Dava Şartı Yokluğundan Reddedilmesi Nedeniyle, Adil Yargılanma Hakkı Kapsamındaki Mahkemeye Erişim Hakkının İhlal Edildiğine” dair 22.02.2022 Tarihli Ve 2019/ 12190 Başvuru Numaralı Kararı, 20 Nisan 2022 Tarih Ve 31815 […]

02.04.2022 Tarihli Resmi Gazete’de Yayınlanan Anayasa Mahkemesi Kararı

02.04.2022 Tarihli Resmi Gazete’de Yayınlanan Anayasa Mahkemesi Kararı Başvuru Numarası: 2018/33348 Karar Tarihi: 12/1/2022 R.G. Tarih – Sayısı: 2/4/2022 – 31797 Başvuru, bir kamu kurumu aleyhine başlatılan icra takibinde takibin kesinleşmesine rağmen kamu mallarının haczedilememesi sonucu alacağın ödenmemesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir. Başvurucu Şirketin icra edilebilir nitelikteki kesinleşmiş alacağının idare tarafından borcun […]

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Kapsamında Yemin Deliline Başvurulması

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Kapsamında Yemin Deliline BaşvurulmasıI. Genel Olarak Yemin teklifi, iddia eden (ispat yükü kendisine düşen) tarafın, iddiasını başka hiçbir delille ispatlayamadığı durumda başvurabileceği bir kesin delil türüdür1. İddia eden tarafından bu delile başvurulabilmesi için daha önce dava dilekçesinde açıkça yemin deliline yer vermiş olması gerekmektedir. Bununla birlikte karşı taraf da ispat […]

Kanunun Emredici Hükümlerine Aykırı Sözleşme Maddelerine Uygulanacak Olan Yaptırımlar

Kanunun Emredici Hükümlerine Aykırı Sözleşme Maddelerine Uygulanacak Olan YaptırımlarI. Sözleşme Özgürlüğü Kavramı Sözleşme özgürlüğü kavramı; sözleşme yapma veya yapmama özgürlüğü, sözleşmenin içeriğini düzenleme ve tipini belirleme özgürlüğü, sözleşmenin şeklini belirleme özgürlüğü, sözleşmenin karşı tarafını seçme özgürlüğü, sözleşmede değişiklik yapma ve sözleşmeyi ortadan kaldırma özgürlüğü gibi alt kavramları içinde barındırır1. Sözleşme özgürlüğü, kaynağını irade özgürlüğünden almakta […]

Kefalet Sözleşmelerinde Eşin Yazılı Rızası Zorunluluğu

Kefalet Sözleşmelerinde Eşin Yazılı Rızası Zorunluluğua. Genel Olarak 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 584. Maddesi, kefil oldukları sırada evli olan kişiler için sınırlama getirerek, bu kişilerin yaptığı kefalet sözleşmesinin geçerliliğini eşlerinin yazılı rızası olmasına bağlamıştır. TBK’nın 584. Maddesi: “Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak […]

Tahliye Taahhüdünün Geçerlilik Şartları ve Sonuçları

Tahliye Taahhüdünün Geçerlilik Şartları ve SonuçlarıTahliye Taahhüdü KavramıKonut ve çatılı işyeri kira sözleşmeleri, belirli süreli yapılmış olsa dahi sürenin bitimi ile birlikte kendiliğinden sona ermemektedir. Kiracı, sözleşmenin feshini bildirmediği sürece sözleşme, süre sonunu takip eden her yıl için bir yıl daha uzamaktadır. Kira sözleşmesi süresinin kanun gereği uzamasına karşın, kiracı tahliye taahhüdü ile kira konusu […]