LEXIST

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu

Print Friendly, PDF & Email

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu
Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu (“Kanun”) 26 Nisan 2022 tarih ve 31821 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun’da spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ve spor federasyonlarının kuruluşu, organları, üst kuruluş oluşturmaları, gelir ve giderleri, bütçe ve harcama esasları, görev, yetki ve sorumlulukları, denetimleri, bunlara yapılacak her türlü yardımın şekil ve şartları düzenlenmekle birlikte söz konusu hususlara ilişkin önemli değişiklikler yer almaktadır. Kanun ile,

Spor kulüplerinin dernek statüsünden çıkarılacağı ve anonim şirket vasfı kazanacağı,
Spor federasyonlarının, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulacağı ve aynı zamanda spor kulüplerinin, birleşerek federasyon ve konfederasyon şeklinde üst kuruluş kurabileceği,
Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerince yapılacak temliklere ilişkin çeşitli sınırlamalarla birlikte nitelikli genel kurul kararı şartı getirildiği,
Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin “denk bütçe” sistemi kapsamında, önceki yıl brüt gelirlerinin en fazla yüzde 10’una kadar borçlanabileceği,
İlgili spor dalına ait Spor federasyonları tarafından, belirli liglerde yer alabilmek için spor anonim şirketi statüsünde olma yükümlülüğü ve bu şirketler için ödenmiş sermayesi 1 milyon liradan az olmamak üzere asgari sermaye zorunluluğu getirilebileceği,
Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin genel kurul kararı gerekmeksizin bir önceki hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirinin en fazla yüzde 25’ini temlik edebileceği,
Aynı spor federasyonunda üst üste veya aralıklı olarak en fazla üç dönem başkanlık yapılabileceği,
Kanun ile spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerince yapılacak 7 bin liranın üzerindeki ödeme ve tahsilatların, bankalar, finansal kuruluşlar ve PTT aracılığıyla yapılmasının zorunlu olacağı
düzenlenmektedir.

Genel olarak, Kanun kapsamında kulüplere halihazırda mevcut olan denetimlere ek olarak Kanun gerekçesinde belirtildiği üzere Spor kulüplerinin uzun vadeli ve sağlıksız borçlanmasının önüne geçilmesi adına çeşitli bütçe ve harcama ilkeleri getirilmiştir. Mali düzenlemelerle birlikte, Spor ve federasyonları ve kulüplerinin kurumsallaşma, yönetim ve organizasyon yetersizliklerine ilişkin düzenlemelerin de Kanun’da yer aldığı görülmektedir.

Daha Fazla Bilgi İçin

En Yeni Haberler