LEXIST

SİLAHLARIN EŞİTLİĞİ İLKESİNİN İHLALİ KARARI ANAYASA MAHKEMESİ-2020/34667

Anayasa Mahkemesi’nin, 2020/34667 sayılı ve 3 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan kararı ile “deliller değerlendirilirken kolluk tutanağına aksi ispat edilemeyecek seviyede üstünlük tanınması, düzenlenen tutanağın gerçekliği karinesi aksi ispat edilebilir nitelikte olsa da başvurucunun bunun aksini ispatlamak için ileri sürdüğü iddia ve itirazların Hakimlikçe değerlendirmeye bile alınmaması nedeniyle adil yargılanma hakkı kapsamındaki “silahların eşitliği” […]

Markaların Benzerlik İnceleme Kriterleri

Markaların Benzerlik İnceleme Kriterleri Marka genel tanımıyla, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan işaretlerdir. Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (SMK) 4. maddesinde hangi işaretlerin markayı oluşturabileceği düzenlenmiştir. Buna göre marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık […]

ABD Yüksek Mahkemesi’nin 1782.Bölüm’ün Ulusal ya da Uluslararası Yargı Yetkisine Sahip Olmayan Uluslararası Tahkim Davalarında Uygulanamayacağına İlişkin Hükmü

ABD Yüksek Mahkemesi, Birleşik Devletler Yasasının (United States Code) “Yargı ve Yargısal Prosedür” Adındaki 28. Başlığında Yer Alan Delil Teminine İlişkin 1782. Bölümün Ulusal ya da Uluslararası Yargılama Yetkisini Haiz Mahkemeler Dışındaki Uluslararası Tahkim Davalarında Uygulanamayacağına Karar Verdi Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi, Birleşik Devletler mahkemelerinde paralel yasal süreç başlatmak suretiyle uluslararası tahkim süreçlerine delil […]

Biyometrik Verilerin İşlenmesine İlişkin AYM Kararı Duyuruldu

Biyometrik Verilerin İşlenmesine İlişkin AYM Kararı Duyuruldu 19.04.2022 tarihinde 31814 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 2018/11988 başvuru numaralı Anayasa Mahkemesi Genel Kurul Kararı; Belediye Başkanlığı bünyesinde devlet memuru olarak çalışmakta olan başvurucunun, işyerinde parmak izi ile mesai takibine başlanılması üzerine uygulamanın hukuka aykırılığına ilişkin tüm başvuru yollarını tüketmesi ve nihai olarak Anayasa Mahkemesi’ne başvurması sonrasında alınan […]

Anayasa Mahkemesi’nin, belirsiz alacak Davasının Dava Şartı Eksikliği Nedeniyle Adil Yargılanma Hakkı’nın ihlal edildiğine ilişkin Kararı

Anayasa Mahkemesi’nin “Belirsiz Alacak Davasının Dava Şartı Yokluğundan Reddedilmesi Nedeniyle, Adil Yargılanma Hakkı Kapsamındaki Mahkemeye Erişim Hakkının İhlal Edildiğine” Dair Kararı Anayasa Mahkemesi’nin “Belirsiz Alacak Davasının Dava Şartı Yokluğundan Reddedilmesi Nedeniyle, Adil Yargılanma Hakkı Kapsamındaki Mahkemeye Erişim Hakkının İhlal Edildiğine” dair 22.02.2022 Tarihli Ve 2019/ 12190 Başvuru Numaralı Kararı, 20 Nisan 2022 Tarih Ve 31815 […]

02.04.2022 Tarihli Resmi Gazete’de Yayınlanan Anayasa Mahkemesi Kararı

02.04.2022 Tarihli Resmi Gazete’de Yayınlanan Anayasa Mahkemesi Kararı Başvuru Numarası: 2018/33348 Karar Tarihi: 12/1/2022 R.G. Tarih – Sayısı: 2/4/2022 – 31797 Başvuru, bir kamu kurumu aleyhine başlatılan icra takibinde takibin kesinleşmesine rağmen kamu mallarının haczedilememesi sonucu alacağın ödenmemesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir. Başvurucu Şirketin icra edilebilir nitelikteki kesinleşmiş alacağının idare tarafından borcun […]

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Kapsamında Yemin Deliline Başvurulması

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Kapsamında Yemin Deliline BaşvurulmasıI. Genel Olarak Yemin teklifi, iddia eden (ispat yükü kendisine düşen) tarafın, iddiasını başka hiçbir delille ispatlayamadığı durumda başvurabileceği bir kesin delil türüdür1. İddia eden tarafından bu delile başvurulabilmesi için daha önce dava dilekçesinde açıkça yemin deliline yer vermiş olması gerekmektedir. Bununla birlikte karşı taraf da ispat […]

Kanunun Emredici Hükümlerine Aykırı Sözleşme Maddelerine Uygulanacak Olan Yaptırımlar

Kanunun Emredici Hükümlerine Aykırı Sözleşme Maddelerine Uygulanacak Olan YaptırımlarI. Sözleşme Özgürlüğü Kavramı Sözleşme özgürlüğü kavramı; sözleşme yapma veya yapmama özgürlüğü, sözleşmenin içeriğini düzenleme ve tipini belirleme özgürlüğü, sözleşmenin şeklini belirleme özgürlüğü, sözleşmenin karşı tarafını seçme özgürlüğü, sözleşmede değişiklik yapma ve sözleşmeyi ortadan kaldırma özgürlüğü gibi alt kavramları içinde barındırır1. Sözleşme özgürlüğü, kaynağını irade özgürlüğünden almakta […]

Kefalet Sözleşmelerinde Eşin Yazılı Rızası Zorunluluğu

Kefalet Sözleşmelerinde Eşin Yazılı Rızası Zorunluluğua. Genel Olarak 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 584. Maddesi, kefil oldukları sırada evli olan kişiler için sınırlama getirerek, bu kişilerin yaptığı kefalet sözleşmesinin geçerliliğini eşlerinin yazılı rızası olmasına bağlamıştır. TBK’nın 584. Maddesi: “Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak […]

Tahliye Taahhüdünün Geçerlilik Şartları ve Sonuçları

Tahliye Taahhüdünün Geçerlilik Şartları ve SonuçlarıTahliye Taahhüdü KavramıKonut ve çatılı işyeri kira sözleşmeleri, belirli süreli yapılmış olsa dahi sürenin bitimi ile birlikte kendiliğinden sona ermemektedir. Kiracı, sözleşmenin feshini bildirmediği sürece sözleşme, süre sonunu takip eden her yıl için bir yıl daha uzamaktadır. Kira sözleşmesi süresinin kanun gereği uzamasına karşın, kiracı tahliye taahhüdü ile kira konusu […]

2021 Uyuşmazlık Çözümü

Lütfen aşağıdaki arşivlenmiş yayınlarımıza bakınız. Herhangi bir makaleye [email protected] adresine yazarak ulaşabilirsiniz. Sigorta Tahkim Komisyonu (Sigortacılık Kanunu m. 30) – 16/06/2021 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Yayımlandı – 09/06/2021 7319 Sayılı Kanun ile Bireysel Emeklilik ve Sigortacılık Sektörüne Dair Yapılan Değişiklikler – 27/05/2021 Kamu Arazisi Tahsis Edilerek İşletilen Turizm İşletmelerinden […]

2020 Uyuşmazlık Çözümü

Lütfen aşağıdaki arşivlenmiş yayınlarımıza bakınız. Herhangi bir makaleye [email protected] adresine yazarak ulaşabilirsiniz. Menfi Tespit Davası (İİK. M. 72) – 06/11/2020 Konkordato Sürecinde Rehinli Alacakların Durumu Hakkında Genel Değerlendirme – 05/10/2020 Lex Commissoria Yasağı – 24/09/2020 7251 Sayılı Kanun ile 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanun’da Değişiklik Yapılan Hükümlere Dair Karşılaştırma Tablosu – 05/08/2020 Alacağın Devrinde Borçlunun Hukuki Durumu – […]

2019 Uyuşmazlık Çözümü

Lütfen aşağıdaki arşivlenmiş yayınlarımıza bakınız. Herhangi bir makaleye [email protected] adresine yazarak ulaşabilirsiniz. Hukuki Sorun: YİBHGK Kararına Konu Olan Hukuki Uyuşmazlık; Nafaka Alacaklısının Nafaka Borçlusuna Yapmış Olduğu Ödemelere İlişkin Belgelerde, Yapılan Ödemenin Sebebi Olarak Nafaka Alacağının Gösterilmemesi Durumunda İlgili Dönemin Hakkaniyet Kuralları Çerçevesinde Nafaka Alacağından Mahsup Edilip Edilmeyeceğine İlişkindir – 04/10/2019

2018 Uyuşmazlık Çözümü

Lütfen aşağıdaki arşivlenmiş yayınlarımıza bakınız. Herhangi bir makaleye [email protected] adresine yazarak ulaşabilirsiniz. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanun’nun (“HMK”) yürürlük tarihinden (01.10.2011) önce başlamış ve bu tarihten sonra tamamlanmış olan milli tahkim yargılamalarında verilmiş olan hakem kararlarının, 6100 sayılı HMK’da düzenlenmiş olan iptal usulüne tabi olacağına dair Yargıtay İçtahadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu Kararı’nın incelenmesi – 19/09/2018